Algemene leverings- en betalingsoorwaarden

HEPCO SLIDE SYSTEMS BENELUX – ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.     Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hepco SSB af te sluiten overeenkomsten c.q. te verrichten diensten en door Hepco SSB gedane aanbiedingen zulks met uitsluiting van voorwaarden door kopers of anderen op hunbriefpapier, bestellingen en leveringsformulieren, facturen, etc. gesteld en/of gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper dezevoorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden zijn per transactie slechts mogelijkindien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Onder “koper” wordt indeze voorwaarden mede verstaan “opdrachtgever”.

2.     Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen, gedaan in prijscouranten dan wel anderszins, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Prijzen zijn exclusief BTW. Hepco SSB is niet aansprakelijk voor fouten in door ons verstrekte adviezen en afwijkingen van de door Hepco SSB aan koper verstrekte monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, gewichten, modellen, kleuren en/of andere gegevens, tenzij deze wezenlijke gevolgen hebben voor het juiste functioneren van de geleverde zaken. De door Hepco SSB opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van leveranciers en/of andere factoren, welke prijsbepalend zijn. Hepco SSB is gerechtigd prijsstijgingen, ook die welke na de orderbevestiging maar voor levering van de zaken plaatsvinden, aan koper door te berekenen. Indien de koper niet akkoord gaat met de prijsstijging is hij gerechtigd om binnen drie dagen na kennisgeving van de hogere prijs de overeenkomst te ontbinden. Een dergelijke ontbinding kan slechts schriftelijk geschieden.Voornoemd recht vervalt indien de koper geleverde goederen accepteert.

3.     Bevestigingen, wijzigingen en annuleringen

Opdrachten binden Hepco SSB eerst nadat deze door Hepco SSB schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat Hepco SSB geheel of gedeeltelijk voldoen aan een verzoek tot levering van koper, dan wel doordat Hepco SSB aan hun om levering verzocht hebbende koper een factuur zenden. Wijzigingen of annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van Hepco SSB. Indien koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan Hepco SSB te vergoeden. Voornoemde schade wordt reeds nu voor alsdan bepaald op een bedrag van ten minste 50% van de prijs voor alle geannuleerde artikelen.

4.     Levertijd

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Indien de overeengekomen leveringstermijn is overschreden, is koper bevoegd om bij aangetekende brief een redelijke termijn voor levering te stellen. Eerst na overschrijding van die nadere termijn kan Hepco SSB aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. Een dergelijke overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der zaken te weigeren, noch verplicht dit Hepco SSB tot enigerlei vergoeding aan koper.

Tenzij verkocht op basis van af fabriek levering, blijft de verantwoordelijkheid om de goederen te verzekeren bij Hepco Slide Systems Ltd (VK) tot aan de levering.

5.     Vervoer en franco

Alle verkochte zaken worden vervoerd voor risico van de koper met uitzondering van die, welke franco zijn verkocht of geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn. Hepco SSB bepaalt, ook bij niet franco zendingen, de wijze van vervoer. Indien door koper speciale voorschriften voor verzending zijn gegeven, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.Voor verzending van bestelde zaken die niet franco zijn verkocht, worden door Hepco SSB administratiekosten in rekening gebracht. Indien door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet kan worden geleverd, heft Hepco SSB het recht de zaken die voor aflevering gereed zijn voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en voor die zaken betaling te verlangen alsof was afgeleverd.

6.     Reclame

Reclames betreffende leveranties, hebben geen invloed op andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan Hepco SSB zijn gedaan en binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken in het bezit van Hepco SSB zijn. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgaven van het desbetreffende factuurnummer. Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door koper alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen, indien een reclame gegrond is, hebben wij het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak koper volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

7.     Aansprakelijkheid

Hepco SSB zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die als gevolg van bedrijfsstillegging, -stoornis, vertraging, of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard dan ook noch voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de geleverde zaken dan wel voor indirecte schade toegebracht aan zaken en personen. ledere aansprakelijkheid van Hepco SSB , uit welken hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken, dat door koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is Voldaan.Koper vrijwaart Hepco SSB van iedere aansprakelijkheid jegens derden geheel of gedeeltelijk ten gevolge van een gebrek aan door Hepco SSB geleverde zaken.

8.     Garantie

De bruikbaarheid van geleverde zaken voor de doelen van koper komt geheel voor risico van de koper. Hepco SSB heeft geen garantie ter zake van bruikbaarheid van geleverde zaken voor het doel dat koper voor ogen staat.

9.     Instructie

Hepco SSB zal de door haar geleverde zaken zoveel mogelijk voorzien van instructies voor gebruik. Daarbij zal tevens worden aangegeven wat de veiligheidsrisico’s bij gebruik kunnen zijn. De koper verplicht zich deze instructies op te volgen.

10.  Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, compensatie of schuldvergelijking. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkele verloop van die termijn zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is koper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan het promesse-disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met 6%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. Hepco SSB is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijke kosten van koper te vorderen die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper in ieder geval verschuldigd wanneer Hepco SSB voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De kosten zullen worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief. Bestaat bij Hepco SSB twijfel omtrent de solventie van koper dan heeft Hepco SSB het recht de nakoming van verplichtingen – ook als reeds een begin met de uitvoering daarvan is gemaakt – op te schorten, totdat de koper tot genoegen van Hepco SSB zekerheid heeft gesteld.

11.  Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde blijven alle op enig moment geleverde zaken eigendom van Hepco SSB, tot het moment van betaling van alle vorderingen op koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW), uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten.Koper is voor volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtrading hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12, heeft Hepco SSB het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is als dan iedere vordering van Hepco SSB op de koper terstond volledig opeisbaar.

12.  Intellectuele eigendom

De intellectuele (eigendoms)rechten, welke berusten op zaken, gereedschappen, patronen, materialen, tekeningen, specificaties en andere gegevens, berusten bij Hepco SSB. Bij wijziging of verbetering van zaken, gereedschappen, patronen,materialen, tekeningen, specificaties en andere gegevens komen de intellectuele (eigendoms)rechten die hierop betrekking hebben toe aan Hepco SSB. Hepco SSB vrijwaart de koper tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom ter zake van gereedschappen, patronen,

materialen, tekeningen, specificaties en andere gegevens welke door Hepco SBB zijn vervaardigd. De koper is niet gerechtigd zaken, gereedschappen, patronen, materialen, tekeningen, specificaties en andere gegevens van Hepco SBB openbaar te maken, ermee te adverteren dan wel anderszins te demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Hepco SSB.

13.  Verzuim van koper

Ingeval de koper enige verplichtingen van welke overeenkomst dan ook jegens Hepco SSB niet nakomt, hij in surséance van betaling is geraakt of dreigt te geraken, hij in staat van faillissement wordt verklaard of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit of informatie wordt verkregen welke met redelijke zekerheid aangeeft dat koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Hepco SSB gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en geleverde doch nog onbetaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

14.  Overmacht

Indien Hepco SSB als gevolg van overmacht niet op tijd kan leveren, heeft Hepco SSB het recht om de levering op te schorten dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Onverminderd het bepaalde in artikel 75 Boek 6 BWzullen als overmacht gelden, omstandigheden buiten wil en toedoen van Hepco SSB, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd.

15.  Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van onder deze voorwaarden gesloten arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Bosch, zulks met inbegrip van procedures tot hetverkrijgen van voorlopige voorzieningen. Hepco SSB is evenwel altijd gerechtigd om in plaats daarvan de bevoegde rechter van de woonplaats van koper of een anderszins bevoegde rechter te adiëren.

16.   Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomst welke daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.De bepalingen van hetWeens Koopverdrag zijn niet van toepassing noch bepalingen uit mogelijke toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken voor zover deze eveneens van regelend recht zijn.Alle overeenkomsten worden geregeerd door Nederlandse wetgeving.

17. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn op 1-10-1983 onder nummer 17051044 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Neem contact met ons op

Tel +31 (0) 492 551290

Adres HepcoMotion Europe
Doornhoek 3850
5465 TB Veghel
Nederland

Contactformulier